Menu Zamknij

STATUT FUNDACJI LAETARE

Postanowienia ogólne.

I

Fundacja pod nazwą LAETARE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Szymona Wandzla zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Lilianę Kaczorowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Wielkiej nr 29/3, w dniu 14. 03. 2018 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

II

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

III

1. Siedzibą fundacji jest miasto Kudowa-Zdrój.

IV

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

V

1. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji. 

VI

Celem Fundacji jest niesienie radości wszystkim ludziom, którzy ją utracili w wyniku różnorodnych doświadczeń życiowych i podejmowanie wszelkich inicjatyw wprowadzających radość w świecie, a w szczególności:

1. Niesienie radości, dodawanie ludziom i wszelkim grupom ludzi pewności siebie, odzyskiwanie nadziei, powrót do normalności życia, zarówno na płaszczyźnie psychicznej, fizycznej, jak i duchowej.

2. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Działalność charytatywna.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Wspieranie działalności ekumenicznej.

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

9. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

10. Inicjowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

11. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i „savoir vivre”.

13. Działalność turystyczna i krajoznawcza.

14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji.

15. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

17. Promocja i organizacja wolontariatu.

18. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wyżej wymienionym.

23. Wspomaganie rozwoju osobowościowego i duchowego dzieci i młodzieży.

24. Upowszechnianie kultury i sztuki.

25. Wspieranie osób, które utraciły swoich najbliższych.

26. Specjalistyczna pomoc osobom cierpiącym psychicznie, szczególnie po próbach samobójczych.

27. Wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

28. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

VII

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i wspieranie międzynarodowych, ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy osobom czy grupom osób, które utraciły życiową radość.

2. Prowadzenie poradnictwa, w postaci niezależnych usług wspierających ludzi znajdujących się w potrzebie.

3. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

5. Organizację szeroko rozumianych „eventów”.

6. Promocję dobrych kontaktów interpersonalnych.

7. Działalność internetową, telewizyjną i radiową.

8. Działalność na rzecz promocji państwa polskiego i narodu polskiego.

9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

VIII

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

IX

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

X

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.

2. Dotacji i subwencji oraz grantów.

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Dochodów z majątku Fundacji.

XI

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

XII

Władzami fundacji jest: Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.

XIII

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż siedmiu osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu, którym może być on sam lub osoba wyznaczona.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Fundatora.

XIV

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji.

XV

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu.

XVI

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

XVII

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

XVIII

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji.

 XIX

1 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

XX

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

XXI

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.