Menu Zamknij

KONTAKT DO NAS

Masz głowę pełną kreatywnych pomysłów? Lubisz działać, a przy okazji podobnie jak my sprawiać tym radość innym? PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS! A może ze względu na ogrom Twoich bieżących spraw i obowiązków nie możesz sobie pozwolić na dodatkowe zaangażowanie? Los innych z pewnością nie jest Ci obojętny? ZAPYTAJ NAS W JAKI SPOSÓB NIEŚĆ RADOŚĆ Z WSPÓLNIE NAMI! Sam potrzebujesz wsparcia i rozmowy? Wydajesz się czuć samotny, przytłoczony codziennością? Przede wszystkim zrób pierwszy krok, po tym my postaramy się wspólnie z Tobą temu zaradzić. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO FORMULARZA!


Celem Fundacji jest niesienie radości wszystkim ludziom, którzy ją utracili w wyniku różnorodnych doświadczeń życiowych. Wspieramy swoich podopiecznych poprzez tzw. nieodpłatne świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej (usługi lub inne świadczenia, które nie są darowizną). Są one  najczęściej w formie własnych, autorskich inicjatyw mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których te osoby nie są w stanie pokonać za pomocą własnych uprawnień, zasobów i możliwości. W szczególności polegają one na dodawaniu ludziom i wszelkim grupom ludzi pewności siebie, odzyskiwaniu nadziei, powrocie do normalności życia, zarówno na płaszczyźnie psychicznej, fizycznej, jak i duchowej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej, ochronie i promocji zdrowia, wspieraniu działalności ekumenicznej, działalności wspomagającej rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspieraniu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, inicjowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności turystycznej i krajoznawczej, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspomaganiu rozwoju osobowościowego i duchowego dzieci i młodzieży, wspieraniu osób, które utraciły swoich najbliższych, specjalistyczna pomoc osobom cierpiącym psychicznie, szczególnie po próbach samobójczych, wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o: udzielenie pożyczek finansowych, spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych etc., spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitalach, hospicjach, w zakresie medycyny niekonwencjonalnej. Nie promujemy również działań finansowych osób prywatnych oraz zbiórek pieniędzy przez nie prowadzonych.